Borgerstein park en vijver

Een droge bouwput dankzij bronbemaling

Mits goed studiewerk geen reden tot zorgen

Lot 4 van Borgerwijk voorziet naast de bovengrondse bebouwing ook ondergrondse verdiepingen. Vooraleer er met het uitgraven van de bouwput gestart kan worden, moet het grondwater plaatselijk weg gepompt worden. Dit gebeurt na een grondige studie door experten aan de hand van een bronbemaling.

Een bronbemaling: hoe werkt dat?

Om een bouwput te realiseren verlaagt de aannemer tijdelijk het grondwater. Er worden filterbuizen in de grond gestoken die aangesloten worden op een pompsysteem. Er zijn hiervoor verschillende technieken, elk met zijn voor- en nadelen.

Vooraleer een keuze hierin te maken, schakelt de bouwheer een gespecialiseerd studiebureau in. Zij doen een uitgebreid onderzoek naar de bouwplaats en de ruimere omgeving. Zij onderzoeken de samenstelling van de bodem, de diepte van het grondwater, de richting waarin het grondwater stroomt, enzoverder. Ook bekijken zij de context: is er waardevolle vegetatie in de buurt, zijn er vijvers, grachten of beken, waarmee rekening gehouden moet worden, zijn er beschermde monumenten, …  

Aan de hand van al deze informatie worden verschillende simulaties opgemaakt, waarna de methode gekozen wordt die het minste risico’s en onzekerheden bevat . Voor Borgerwijk deed studiebureau AGT deze studies. Bijkomend werd een bomenexpert aangesteld, om de impact op het park meer in detail te onderzoeken.

De bemaling maakte deel uit van een vergunningsaanvraag, waarbij de gemeente, maar ook andere instanties zoals de Vlaamse Milieu Maatschappij, de studies nagekeken hebben en hun advies en goedkeuring gaven. Deze adviezen waren gunstig, en de vergunning werd dan ook verleend voor deze werken.

Wat is de aanpak voor Borgerwijk?

Er werden verschillende scenario’s overwogen, met telkens veel tussenonderzoeken en gesprekken met verschillende betrokkenen. Zeker met het Borgersteinpark en de vijver in de buurt was het opportuun om extra bedachtzaam te werk te gaan.

De bemaling voor lot 4 zal opgedeeld worden in 2 fases. Eerst komt de noordelijke bouwput aan de beurt, deze bevat de residenties Arcus en Hortus. In een tweede fase volgt de zuidelijke bouwput voor residenties Claustrum en Domus.

De bemaling voor de uitgraving van lot 4 van Borgerwijk wordt uitgevoerd door middel van dieptebronnen. De pompen die hiervoor gebruikt worden, worden op een strategische plaats gezet en omkast met geluidswerend materiaal om geluid te beperken.

Op lot 4 wordt er gekozen voor retourbemaling. Hierbij wordt het opgepompte water terug in de grond gepompt door middel van diepe filters op een perceel ten noordwesten van het park (achter Berkendries). Een deel van het grondwater zal ook rechtstreeks worden afgeleid naar de parkvijver om deze zeker op peil te houden.

Het niet-geretourneerde bemalingswater zal via een ingebuisde gracht in de Kapelweg worden afgevoerd naar de Maanhoevebeek. Dit op vraag van de gemeente Sint-Katelijne-Waver na uitvoering van de bemalings-  en hydro-geologische studie.

De bemalingstijd wordt altijd zo kort mogelijk gehouden en het verlagingspeil in de bouwputzone zal nooit lager reiken dan strikt noodzakelijk. Ten allen tijden zal de grondwaterstand, binnen en buiten de bouwput, gemonitord worden door middel van peilbuizen. De kwaliteit van het bemalingswater wordt bovendien gecheckt alvorens dit retour gaat naar het park, de vijver of de Maanhoevebeek.

Retourbemaling grondwater SInt-Katelijne-Waver

Minimale impact

Deze manier van werken heeft als voordeel dat de impact op de omliggende percelen en het park veel kleiner is, omdat de grondwaterlagen permanent opnieuw aangevuld worden. Dit gecombineerd met een permanente controle, geeft het comfort dat de werken zonder problemen kunnen verlopen.

De techniek van retour bemalen heeft als nadeel dat de kostprijs ervan redelijk onvoorspelbaar is: tijdens de werken zal permanent moeten gemonitord worden hoe  de grond het water zal opnemen, zullen de filters regelmatig vrijgemaakt moeten worden tegen dichtslibben, …  

Retourbemaling is dus niet de goedkoopste keuze , maar door deze optie blijft de impact van de bemaling op de grondwaterstand, omliggende bebouwing, het park en de vijver tot een minimum beperkt.

Word ik als buurtbewoner op de hoogte gehouden?

Nog voor de start van de bemaling worden de buurtbewoners op de hoogte gebracht van de start van de werken, hoe lang deze gaan duren en wie er gecontacteerd kan worden bij eventuele vragen of opmerkingen.

Borgerstein park en vijver